ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Άρθρα 2, 4, 12 και 14 – Καθ’ ύλην και εδαφικό πεδίο εφαρμογής – Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο – Επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ιστοτόπους – Αναζήτηση, ευρετηρίαση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών – Ευθύνη του φορέα…

Internet, Reviews, Law

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – Επιπτώσεις, αντιμετώπιση για τον επιχειρηματία κι ελεύθερο επαγγελματία. Μία κοινωνική και νομική προσέγγιση

Η αξιολόγηση στο διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Πλέον, τόσο οι υπηρεσίες, όσο και τα προϊόντα αξιολογούνται από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι ελεύθερα βαθμολογούν κι εκφέρουν τη γνώμη τους, ως προς αυτά. Οι δε αξιολογήσεις αποτελούν πυξίδα για τους περισσότερους αναφορικά με την ποιότητά αυτών και ανάλογα…

TAX LAW EMPLOYER GERMANY

CONTRIBUTIONS 1.INSURANCES a. Health insurance/Krankenversicherung b. Nursing Care Insurance/Pflegeversicherung c. Pension contributions/Rentenbeiträge TAX a. Wage tax b. solidarity tax EMPLOYEE VS EMPLOYER GERMANY CONTRIBUTIONS In Germany employer and employee share the contributions the insurances and pay equally taxes ie. wage tax and contributions to the insurances. The employer transfers the net amount to the employee,…

BERICHT ÜBER DEN ERWERB VON IMMOBILIEN SEITENS CHINESISCHEN INVESTOREN IN GRIECHENLAND

BERICHT ÜBER DEN ERWERB VON IMMOBILIEN SEITENS CHINISISCHEN INVESTOREN IN GRIECHENLAND IN HINBLICK AUF DAS NEU GEWÄHLTE GESETZ ÜBER KÄUFE VON ÜBER 250000 EURO DIE DAS RECHT AUF EIN 5-JÄHRIGES AUFENTHALTSERLAUBNIS MITGEWÄHRLEISTEN (Art.36A Gesetz 3386/2005, wie diese über Art.6 Gesetz 4146/2013 ergänzt wurde) Relevante Gesetze: N. 1890/1990, N. 3386/2005, N.4146/2013 und die relevante erlassene Richtlinien…

BENEFITS FOR EU CITIZENS ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Ιθαγένεια της Ένωσης – Ίση μεταχείριση – Οδηγία 2004/38/ΕΚ – Άρθρο 24, παράγραφος 2 – Κοινωνικές παροχές – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Άρθρα 4 και 70 – Ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα – Υπήκοοι κράτους μέλους που…